Privacy/copyright/gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

De website van Corelio is in eigendom en beheer van nv Corelio, Researchdreef 30 in 1070 Brussel (ondernemingsnummer 0415.969.454 , RPR Brussel).

Contactgegevens

Corelio Klantendienst /privacy Gossetlaan 30 1702 Groot-Bijgaarden

E-mail: onlineservice@corelio.be Tel: 02/790.21.15

Privacy

Verzameling en Registratie van persoonsgegevens

In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site registreren. Door registratie op deze site zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor de bedrijven van de Corelio-groep en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden.

Voor meer informatie betreffende de vennootschappen behorend tot de Corelio-groep die toegang hebben tot de persoonsgegevens, klik hier.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van de Corelio-groep.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de sites van de Corelio-groep of delen ervan wordt ontzegd.

Minderjarigen

De Corelio-groep let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

De Corelio-groep zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

De Corelio-groep moedigt minderjarigen aan die de website van de bedrijven van de Corelio-groep bezoeken, hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan de Corelio-groep door te sturen.

De Corelio-groep moedigt minderjarigen aan die zich wensen te registreren om het privacybeleid van de Corelio-groep tezamen met hun ouders of voogden aandachtig te lezen alvorens zich op deze website te registreren.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem i.p.v. hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij hen aan enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van de Corelio-groep nodig zijn.

Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, zulk op eenvoudig verzoek gericht aan de Corelio-groep gebruik makende van het registratieformulier.

De toestemming van de ouders of van voogden is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen en aankopen van de producten die door de bedrijven van de Corelio-groep via de websites zijn aangeboden. Abonnementen en verkopen van producten zijn onderworpen aan de gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van de Corelio-groep zoals beschreven in deze website.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Corelio-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

De Corelio-groep zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

De Corelio-groep bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging en soortgelijke dienstverlening maar mogelijk van zodra u de desbetreffende informatie invoert in onze databanken.

Doorgeven van gegevens binnen de Corelio-groep

Aangezien tussen de diverse websites van de bedrijven binnen de Corelio-groep linken bestaan zijn de persoonsgegevens van de bezoekers automatisch toegankelijk voor de bedrijven van de Corelio-groep, die er kunnen van gebruik maken voor onder meer redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m producten en diensten, en andere tenzij de bezoeker zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

De bedrijven van de Corelio-groep zijn in elk geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de sites van de Corelio-groep links bevatten naar sites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Corelio-groep, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd via het registratieformulier.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Cookies

Bij internetbezoek op een van de sites van de Groep Corelio worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst ; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een site surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen ; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
 Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast ; het is op elk ogenblik beschikbaar op de sites van de bedrijven van de Corelio-groep voor consultatie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

Corelio Klantendienst/privacy
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden

onlineservice@corelio.be
Tel: 02/790.21.15

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechterlijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databanken wet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan de bedrijven van de Corelio-groep.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de bedrijven van de Corelio-groep hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating hebben verleend.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de sites van de Corelio-groep al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken af aan de bedrijven van de Corelio-groep.

Sites die niet tot de Corelio-groep behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de sites van de Corelio-groep. De links vemelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende Corelio-site en dus zonder dat de pagina’s in een frame van een andere site verschijnen. Voor gebruik van logo’s dient vooraf toestemming gevraagd aan het desbetreffende medium.

Interactiviteit

De Corelio-groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de chatboxen en/of weblogs die via zijn sites draaien. Chatten en berichten posten gebeurt steeds op eigen risico. De sessies van de chatboxen en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten te posten verleent de indiener impliciet zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de sites van de Corelio-groep :

Indien een bezoeker van de Corelio-sites van mening is dat bepaalde informatie op deze sites een wederrechtelijk karakter vertoont, wordt hij verzocht om contact op te nemen via de hierboven verstrekte contactinformatie. In geval van klachten over vermeend onwettig gedrag van de gebruiker, kan het IP-adres van de gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

Ieder gebruik van de sites van de Corelio-groep is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de site houdt in dat de gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de site en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. De bedrijven van de Corelio-groep behouden zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de aansprakelijkheid

De bedrijven van de Corelio-groep streven naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in de krant of op de sites garanderen voor welk gebruik dan ook en kunnen hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

De Corelio-Groep is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

De Corelio-Groep is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc…

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto.

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kunnen de bedrijven van de Corelio-groep op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Schade

De Corelio-groep is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Beschikbaarheid van de site

De bedrijven van de Corelio-groep stellen alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de sites maar kunnen niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. De Corelio-groep behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kunnen de bedrijven van de Corelio-groep aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiele compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van bedrijven van de Corelio-groep.

Abonnementen

Voor de abonnementen die de bedrijven van de Corelio-groep aanbieden, gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld. De voormelde aanbiedingen zijn steeds geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij het desbetreffende aanbod bekendgemaakt. Elke aanvraag is onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst die dit steeds schriftelijk zal bevestigen.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de termijn waarop werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende abonnementstermijn. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het medium vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast.

Bij abonnementen naar het buitenland kunnen extra portkosten per nummer worden aangerekend.

Bij abonnementenacties die een incentive omvatten, wordt de incentive pas opgestuurd nadat het eerste domiciliëringsbedrag of abonnementenbedrag werd ontvangen.

Wie geen abonnement wenst te nemen, maar wel de incentive van een specifieke aanbieding wil ontvangen, kan dit melden via een eenvoudig schrijven. We bezorgen dan alle informatie voor het betalen van de administratie- en verzendingskosten van de incentive.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Corelio-sites en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.